Avís Legal

Aquestes condicions generals de contractació s’apliquen a qualsevol usuari que vulgui adherir-se com a soci (el/s “soci/s”) d’Oikia- Propostes Verdes per Transformar a través del web allotjat a la URL www.oikia.eco

Les dades d’identificació d’Òikia són les següents:

Domicili social: Via Laietana, 16 08003 Barcelona

NIF: G-72639248

Correu electrònic:  gestio@oikia.eco

L’adhesió com a soci a través del web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes condicions generals de contractació, així que, abans d’acceptar-les, llegeix-ne atentament el contingut. Si no acceptes les condicions generals, l’adhesió com a soci no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part d’Oikia.

En adherir-te com a soci d’Oikia, declares tenir capacitat legal per contractar els serveis del web.

Oikia es reserva el dret de modificar el contingut o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans fer-te soci, llegeix-ne atentament el contingut, ja que és responsabilitat teva revisar les Condicions Generals de Contractació abans de participar-hi.

Alta de soci

Per ser soci d’Oikia, l’usuari ha de triar la quota a ingressar segons la modalitat oferta a través del web. Posteriorment, haurà de donar-se d’alta omplint les dades personals i escollint els mètodes i modalitats de pagament.

Preu i forma de pagament

El preu per ser soci consisteix en una única quota anual de 100€. El cobrament de la quota es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. El soci haurà d’incloure les seves dades bancàries a través del formulari existent a la pàgina web d’Oikia. Una vegada s’hagi fet el cobrament de la quota, el soci rebrà una notificació d’Oikia, confirmant que el pagament s’ha realitzat correctament.

Desistiment

El soci disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des que es doni d’alta per exercir el dret de desistiment, excepte que ja hagi estat beneficiari dels serveis oferts als socis.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el soci haurà de comunicar-ho a l’adreça electrònica gestio@oikia.eco. Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la notificació, Oikia realitzarà l’abonament de l’import íntegre abonat.

Queixes i reclamacions

El soci podrà contactar amb Oikia per manifestar les seves queixes i reclamacions. Oikia es compromet a  atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del soci facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Resolució de litigis en línia

De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, Oikia informa als socis que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.